23770 - 41212 | limenikotameio@dimosaristoteli.gr | Ώρες Λειτουργίας: 8:00 - 16:00

Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΤΡΥΠΗΤΗΣ)

Κατόπιν της υπ’αριθ. 08/22-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΜ3Φ465Θ75-Χ4Ι) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, η Υπηρεσία επαναπροκηρύσει την μία (1) θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων και ποτών (καντίνα), και συγκεκριμένα μία (1) θέση εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τρυπητής, όπως ακριβώς καθορίστηκε με την υπ’αριθ. 08/09-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΓΧ465Θ75-ΧΗΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη.

Η Υπηρεσία θα δέχεται στα γραφεία της αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις εργάσιμες ώρες από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 έως και την Δευτέρα 25 Απριλίου 2022 προκειμένου ο τελικός ανάδοχος να ασκήσει το συντομότερο δυνατό τη δραστηριότητα εν όψει της τουριστικής περιόδου.

 

ΑΙΤΗΜΑ

 

Τα κριτήρια για την παραχώρηση χρήσης του κάθε χώρου εμβαδού 15 τ.μ. για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση καντίνας για τα έτη 2022-2024, κατόπιν έκδοσης και της κατάλληλης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από την Υπηρεσία μας, βασίζονται στις κείμενες διατάξεις του Άρθρου 2 της υπ΄αριθ. Φ.3131/17/96 (ΦΕΚ Β΄ 178/12-03-1997) Κ.Υ.Α. Συγκεκριμένα, θα δοθεί προτεραιότητα προτίμησης, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έκδοσης αδειών, πρωτίστως στις κοινωνικές ομάδες της παρ. 3 του ιδίου Άρθρου, λαμβάνοντας παράλληλα και δευτερευόντως υπ’ όψιν το εισοδηματικό όριο της παρ. 2γ του ιδίου Άρθρου. Σε περίπτωση που υπάρξουν παραπάνω των δύο (2) ενδιαφερομένων, που ανήκουν σε μία από τις κοινωνικές ομάδες της παρ. 3 και πληρούν παράλληλα το εισοδηματικό κριτήριο της παρ. 2γ, θα επιλεχθούν οι ενδιαφερόμενοι που έχουν το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα (ακόμα και στη περίπτωση μεταξύ πολυτέκνων όπου δεν ισχύει το εισοδηματικό όριο θα επιλέγονται βάση του μικρότερου οικογενειακού εισοδήματος).

 Όροι και προϋποθέσεις των αιτήσεων:

  1. Η κατάθεση των αιτήσεων θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται από τα Άρθρα 2 και 3 της υπ΄αριθ. Φ.3131/17/96 (ΦΕΚ Β΄ 178/12-03-1997) Κ.Υ.Α.
  2. Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των παραπάνω χώρων ορίζεται στα δύο (2) έτη αρχομένης από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης παραχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη.
  3. Το ετήσιο αντάλλαγμα ανά παραχωρούμενο χώρο για την τοποθέτηση καντίνας ορίζεται στα ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (750,00) ΕΥΡΩ συν τις νόμιμες επιβαρύνσεις (3,6% χαρτόσημο και 3% απόδοση ΕΚΟΕΜΝ επί του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος).

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις των αιτήσεων:

  1. Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας (αρχικής προθεσμίας δίχως την ενδεχόμενη παράταση αυτής) κατάθεσης των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τυχόν πάσης φύσεως οφειλές τους προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη αλλιώς αποκλείονται από την διαδικασία (π.χ. ρύθμιση οφειλών, εξόφληση κ.τ.λ.).
  2. Εφόσον παρέλθει η αρχική προθεσμία και ο φάκελος των απαιτούμενων δικαιολογητικών έστω και ενός (1) υποψηφίου είναι ολοκληρωμένος βάση των δικαιολογητικών που θα ζητούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα των Άρθρων 2 και 3 της υπ΄αριθ. Φ.3131/17/96 (ΦΕΚ Β΄ 178/12-03-1997) Κ.Υ.Α., τότε αυτός ο υποψήφιος και μόνον αυτός θα δύναται να συνεχίσει τη διαδικασία για την τελική ανάδειξη. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός (1) υποψηφίου που θα έχουν ολοκληρώσει τον φάκελό τους, τότε θα γίνει η τελική ανάδειξη μεταξύ αυτών βάση των κριτηρίων ως ορίζονται από τα προαναφερόμενα Άρθρα. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του φακέλου δικαιολογητικών από κανέναν υποψήφιο εντός της αρχικής προθεσμίας, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας δύναται με απόφασή του να ορίσει χρονική παράταση για την ολοκλήρωση του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων που ήδη κατέθεσαν αιτήσεις εντός της αρχικής προθεσμίας. Η χρονική παράταση δεν θα ισχύει για νέες αιτήσεις ενδιαφερομένων εκτός και αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας ορίσει άλλως.

Κατά της νομιμότητας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων εγγράφως ενώπιον του αρμόδιου οργάνου στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται οριστικών επί των υποβληθέντων εντάσεων εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεως κατά της νομιμότητας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή την απόρριψη αυτής, ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και δεν μπορεί πια να αμφισβητήσει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομιμότητα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Ενστάσεις που αφορούν στη νομιμότητα των αποτελεσμάτων υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον του αρμοδίου οργάνου στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη μόνο από τους συμμετέχοντες που κατέθεσαν αιτήσεις εντός της προθεσμίας (με ή χωρίς την παράταση αυτής) πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση τους. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η Επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς επί των τελευταίων ενστάσεων εντός προθεσμίας δυο (2) ημερολογιακών ημερών.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες με τα γραφεία της Υπηρεσίας μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται ανωτέρω.

Facebook Twitter Google+ Pinterest