23770 - 41212 | limenikotameio@dimosaristoteli.gr | Ώρες Λειτουργίας: 8:00 - 16:00

Menu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠAΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια (ΑΔΑ: 9ΛΧΥ465Θ75-ΟΔ1) η αριθ. 12/12-02-2020 απόφαση του για τον καθορισμό τιμών για την απλή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων εντός της χερσαίας Zώνης Λιμένων δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη (Δ.Λ.Τ.Α.), καθώς και για τον καθορισμό Ζωνών Χρηματικού Ανταλλάγματος για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει σύμφωνα με την αριθ. 8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Λ.Τ.Α.

Το οικονομικό αντάλλαγμα παραμένει για τις Χερσαίες Ζώνες Λιμένα Ιερισσού και Τρυπητής καθώς και των Αλιευτικών Καταφυγίων της Αμμουλιανής (Γλαστρί), Πυργαδικίων και Στρατωνίου για το έτος 2020 στα 12€/μ2 συν τις νόμιμες επιβαρύνσεις (3,6% χαρτόσημο και 3% απόδοση υπέρ ΕΚΟΕΜΝ επί του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος). Στη Χερσαία Ζώνη Ουρανούπολης καθορίστηκαν Ζώνες Χρηματικού Ανταλλάγματος όπου στην Α’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 40€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων), στην Β’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 40€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων) ενώ στην Γ’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 12€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων). Παρομοίως, στη Χερσαία Ζώνη Αμμουλιανής καθορίστηκαν Ζώνες Χρηματικού Ανταλλάγματος όπου στην Α’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 25€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων), στην Β’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 20€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων) ενώ στην Γ’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 12€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί ΕΩΣ ΤΙΣ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση παραχώρησης χώρου επί της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης που μπορείτε να βρείτε είτε στα γραφεία της Υπηρεσία μας είτε διαδικτυακά ΕΔΩ.

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερόμενου-υπεύθυνου.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του αιτούμενου προς χρήση χώρου το οποίο θα:

  • φέρει υπογραφή από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη.
  • απεικονίζει ευκρινώς τον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
  • αναγράφει ΑΚΡΙΒΩΣ την έκταση του αιτούμενου χώρου σε τετραγωνικά μέτρα.
  • αναφέρει το σκοπό χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων).
  • αναγράφει την απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της ή το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί.

4. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών μέσα στο αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται στην περίπτωση που υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες κ.α.), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής.

5. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος (μόνο στην περίπτωση που υφίσταται αίτημα για τέτοιου είδους δραστηριότητα).

Όσοι επαγγελματίες δεν έχουν αλλαγές ως προς τον παραχωρούμενο χώρο που είχαν αιτηθεί σε προηγούμενη χρονική περίοδο από την Υπηρεσία, θα προσκομίζεται το τοπογραφικό διάγραμμα που είχε κατατεθεί τότε σε φωτοαντίγραφο θεωρημένο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν ΕΓΚΑΙΡΩΣ στο γραφείο του Δ.Λ.Τ.Α. για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός των Λιμενικών Ζωνών.

Ειδικά για τις παραχωρήσεις χώρων που αφορούν θέσεις- πόστα Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής και επειδή αυτές υπόκεινται στους περιορισμούς του Γ.Κ.Λ. 20, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση για την παραχώρηση χώρου ΕΩΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στην απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας παραχώρηση χώρου ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων όπως ορίζει η υπ’αριθ. 8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιος της  Δ/νσης  Ο.Λ.Ε.Λ. της  Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Facebook Twitter Google+ Pinterest