23770 - 41212 | limenikotameio@dimosaristoteli.gr | Ώρες Λειτουργίας: 8:00 - 16:00

Menu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠAΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Θ.Μ.Α)

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Α2Β465Θ75-ΒΕ8) η αριθ. 18/05-03-2024 απόφαση του για τον καθορισμό τιμών για την απλή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων εντός της χερσαίας Zώνης Λιμένων δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη (Δ.Λ.Τ.Α.), καθώς και για τον καθορισμό Ζωνών Χρηματικού Ανταλλάγματος για το έτος 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει σύμφωνα με την αριθ. 8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Λ.Τ.Α.

Το οικονομικό αντάλλαγμα παραμένει για τις Χερσαίες Ζώνες Λιμένα Ιερισσού και Τρυπητής καθώς και των Αλιευτικών Καταφυγίων της Αμμουλιανής (Γλαστρί), Πυργαδικίων και Στρατωνίου για το έτος 2023 στα 12€/μ2 συν τις νόμιμες επιβαρύνσεις (3,6% χαρτόσημο και 3% απόδοση υπέρ ΕΚΟΕΜΝ επί του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος). Στη Χερσαία Ζώνη Ουρανούπολης καθορίστηκαν Ζώνες Χρηματικού Ανταλλάγματος όπου στην Α’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 40€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων), στην Β’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 40€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων) ενώ στην Γ’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 12€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων). Παρομοίως, στη Χερσαία Ζώνη Αμμουλιανής καθορίστηκαν Ζώνες Χρηματικού Ανταλλάγματος όπου στην Α’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 25€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων), στην Β’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 20€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων) ενώ στην Γ’ Ζώνη Ανταλλάγματος η τιμή ανέρχεται στα 12€/μ2 (συν των νόμιμων επιβαρύνσεων).

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ στις εξής τρεις (3) διαδοχικές περιόδους, ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, με σκοπό να εξεταστούν κατά σειρά προτεραιότητας και κατά ομάδες σε τρεις (3) συνεδριάσεις ήτοι:

 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΈΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2024,
 • ΑΠΟ ΤΙΣ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ ΈΩΣ ΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 &
 • ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΈΩΣ ΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΌΠΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση παραχώρησης χώρου επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα που μπορείτε να βρείτε είτε στα γραφεία της Υπηρεσία μας είτε διαδικτυακά ΕΔΩ.
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Φυσικού Προσώπου ή του Νόμιμου Εκπροσώπου στην περίπτωση Νομικού Προσώπου (π.χ. Ο.Ε., Α.Ε. κτλ).
 3. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού του Νομικού Προσώπου από το οποίο να προκύπτει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (π.χ. καταστατικό της εταιρείας).
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του αιτούμενου προς χρήση χώρου το οποίο θα:
 • φέρει υπογραφή από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη.
 • απεικονίζει ευκρινώς τον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και τις Καθορισμένες Ζώνες οικονομικού ανταλλάγματος.
 • αναγράφει ΑΚΡΙΒΩΣ την έκταση του αιτούμενου χώρου σε τετραγωνικά μέτρα.
 • αναφέρει το σκοπό χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων).
 • αναγράφει την απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της ή το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί.
 1. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών μέσα στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται στην περίπτωση που υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες κ.α.), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Η βεβαίωση θα αναγράφει τη διάρκεια ισχύος της.
 2. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος (μόνο στην περίπτωση που υφίσταται αίτημα για τέτοιου είδους δραστηριότητα).
 3. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται απέναντι και προβολικά από άλλο κατάστημα ή κατοικία, τότε απαιτείται Υ. Δ. του Ν.1599/1986 του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντας τα ακίνητα αυτά, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση ανάπτυξης της εν δυνάμει δραστηριότητας στο χώρο αυτό.
 4. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, τότε απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το αίτημα παροχής γνωμοδότησης θα συνοδεύεται από Τοπογραφικό Διάγραμμα με τις προδιαγραφές του ανωτέρω σημείου (4) και δύναται να κατατίθεται με υποβοήθηση από την Υπηρεσία.
 5. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη.
 6. Εκτυπωτικό σημείωμα από το Taxisnet στο οποίο να καταγράφονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της επιχείρησης.
 7. Όσοι επαγγελματίες δεν έχουν αλλαγές ως προς τον παραχωρούμενο χώρο που είχαν αιτηθεί σε προηγούμενη χρονική περίοδο από την Υπηρεσία, θα προσκομίζεται:
  • εφόσον το Τοπογραφικό Διάγραμμα έχει συνταχθεί ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ από την ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 βάση της οποίας θα μνημονεύεται η προηγούμενη απόφαση παραχώρησης του χώρου καθώς και θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται μεταβολές ως προς των αιτούμενο χώρο (όπως αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα) και κατά συνέπεια στα συνοδευτικά έγγραφα αυτής (π.χ. βεβαίωσης στατικής επάρκειας εφόσον βρίσκεται σε ισχύ κ.τ.λ.),
  • διαφορετικά, νέο Τοπογραφικό Διάγραμμα με τις προδιαγραφές του ανωτέρω σημείου (4).
 8. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία ανάλογα με την φύση της παραχώρησης (π.χ. Τεχνική Περιγραφή των υπό κατασκευή έργων κ.α.).

4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Οι ενδιαφερόμενοι για παραχώρηση επιφάνειας χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ουρανούπολης:
 • δύνανται να αιτηθούν χώρο βάσει των διατάξεων του Άρθρου 96 του Ν. 4507/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφορά χώρους υποκείμενα και παρακείμενα από κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Η καταλυτική ημερομηνία χρονικής διάρκειας των αιτήσεων δεν δύναται να είναι διαφορετική της 31ης Μαρτίου 2025.
 • Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι δύναται να αιτηθούν και επιπλέον χώρο έμπροσθεν του τοιχίου του Παραλιακού Μετώπου της Ουρανούπολης εντός της αμμώδους έκτασης στα πλαίσια παραχώρησης απλής χρήσης του χώρου (και όχι για την παραχώρηση χώρου που συνδέεται με κατασκευή έργου μόνιμου ή προσωρινού). Στις επιφάνειες αυτές δύναται μόνο επί της αμμώδους έκτασης η ανάπτυξη όποιας δραστηριότητας (τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελοκαθισμάτων κ.ο.κ.)
 • Ο επιπλέον χώρος δεν δύναται να εκτείνεται πέρα των τεσσάρων (4) μέτρων προς την θάλασσα, με σημείο αφετηρίας το ανωτέρω τοιχίο ή την νοητή προέκταση του τοιχίου αυτού, ούτε δύναται να επεκταθεί πέρα των νοητών ορίων της πρόσοψης του καταστήματος του ενδιαφερομένου. Προϋπόθεση είναι η προηγούμενη ή παράλληλα χρονικά αίτηση παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υποκείμενου ή/και παρακείμενου χώρου των υφιστάμενων κατασκευών τύπου πέργκολας/ κιοσκιών, που βρίσκονται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ουρανούπολης.
 • Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν ΕΓΚΑΙΡΩΣ στο γραφείο του Δ.Λ.Τ.Α. για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός των Λιμενικών Ζωνών, απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων όπως ορίζει η υπ’αριθ. 8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιος της  Δ/νσης  Ο.Λ.Ε.Λ. της  Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις της παρούσας αφορούν παραχωρήσεις χώρων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ευρισκομένων απέναντι ή έμπροσθεν καταστημάτων/επιχειρήσεων/ξενοδοχείων κ.α. καθώς και θέσεις (πόστα) Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Facebook Twitter Google+ Pinterest